DOPING

 

VätternBrytarna är en klubb som AKTIVT jobbar mot doping och droger inom sporten.

Vi har som klubb antagit Idrottens Antidoping-reglemente
och är sedan 2010-11-10 en doping-vaccinerad klubb.

Under 2013 var det dags för en uppdatering gällande vårt
Antidoping-arbete.

Uppdateringen av klubbens vaccination mot doping genomfördes.

 

Idrottens

antidopingreglemente

Detta reglemente har fastställts av RS

den 11 december 2008 samt träder ikraft den

1 januari 2009 (se om ikraftträdande i 16 §).

V1.3/2008-12-16

Idrottens antidopingreglemente (v1.3)

RF 2008-12-16

2 (17)

1 § Doping............................................................................................................................ 4

1.1 Definition ...............................................................................................................4

1.2 Reglementets omfattning........................................................................................4

1.3 Idrottsutövares ansvar ............................................................................................4

1.4 Ledares m.fl. ansvar ............................................................................................... 4

2 § Förseelser ........................................................................................................................ 5

2.1 Förekomst av förbjuden substans........................................................................... 5

2.2 Bruk eller försök till bruk av en förbjuden substans eller metod........................... 5

2.3 Vägran eller underlåtenhet att underkasta sig dopingkontroll ............................... 5

2.4 Underlåtenhet att iaktta föreskrifter för vistelserapportering m.m......................... 5

2.5 Försvårande av dopingkontrollprocess .................................................................. 5

2.6 Innehav av förbjudna substanser och metoder ....................................................... 6

2.7 Olovlig befattning med förbjudna substanser och metoder ................................... 6

2.8 Medhjälp m.m. .......................................................................................................6

3 § Bevisning........................................................................................................................ 6

3.1 Bevisbörda m.m. ....................................................................................................6

3.2 Presumtion beträffande laboratorieanalyser m.m................................................... 7

3.3 Rättsliga avgöranden................................................................................................ 7

4 § Förbjudna substanser och metoder samt dispens ............................................................ 7

5 § Dopingkontroll ................................................................................................................ 7

6 § Analys av dopingprov ..................................................................................................... 7

7 § Resultathantering............................................................................................................. 8

8 § Handläggning av bestraffningsärende m.m..................................................................... 8

8.1 Anmälan och preskription ...................................................................................... 8

8.2 Bestraffningsorgan .................................................................................................8

8.3 Handläggning .........................................................................................................8

8.4 Avstängning under utredning................................................................................. 9

9 § Ogiltighet av tävlingsresultat ........................................................................................... 9

9.1 Automatisk ogiltighet av individuella tävlingsresultat .......................................... 9

9.2 Ogiltigförklaring av individuella resultat vid evenemang ..................................... 9

9.3 Ogiltigförklaring av individuella tävlingsresultat efter förseelse .......................... 9

9.4 Konsekvenser för lag.............................................................................................. 9

9.5 SF:s tävlingsregler................................................................................................10

10 § Påföljder .......................................................................................................................... 10

Idrottens antidopingreglemente (v1.3)

RF 2008-12-16

3 (17)

10.1 Tillrättavisning, böter och avstängning................................................................ 10

10.2 Avstängning för användande av förbjudna substanser och metoder.................... 10

10.3 Påföljder för andra förseelser ............................................................................... 10

10.4 Undantag för specificerade substanser................................................................. 11

10.5 Upphävande eller nedsättning av avstängningstid ............................................... 11

10.6 Försvårande omständigheter ................................................................................12

10.7 Upprepade förseelser m.m.................................................................................... 12

10.8 Avstängningstid....................................................................................................14

10.9 Överträdelse av avstängning ................................................................................ 14

10.10 Indraget ekonomiskt stöd ................................................................................. 14

10.11 Rättsverkan av beslut om påföljd ..................................................................... 14

10.12 Återupptagande av idrottsutövning .................................................................. 15

11 § Hur beslut överklagas.................................................................................................. 15

11.1 Överklagningsorgan .............................................................................................15

11.2 Överklagningstid m.m............................................................................................. 15

12 § Expediering och kungörelse av beslut m.m. ................................................................ 16

13 § Efterskänkande av avstängning och förverkande av villkorlig nedsättning av

avstängningstid............................................................................................................. 16

13.1 Efterskänkande av avstängning............................................................................... 16

13.2 Villkorlig nedsättning efter lagakraftvunnet beslut.................................................. 16

13.3 Förverkande av villkorlig nedsättning av avstängningstid ..................................... 16

13.4 Expediering m.m. .................................................................................................... 17

14 § Dataintegritet och sekretess......................................................................................... 17

14.1 Dataintegritet............................................................................................................ 17

14.2 Sekretess................................................................................................................... 17

15 § Övrigt .......................................................................................................................... 17

16 § Ikraftträdande .............................................................................................................. 17

Idrottens antidopingreglemente (v1.3)

RF 2008-12-16

4 (17)

Idrottens antidopingreglemente

Detta reglemente är upprättat utifrån World Anti-Doping Code (WADC). WADC är styrande

för alla internationella och nationella organisationer som har antagit koden.

1 § Doping

1.1 Definition

Vad som utgör bestraffningsbara förseelser framgår av 2 §.

För att utgöra en bestraffningsbar förseelse måste gärningen ha en anknytning till idrottslig

verksamhet.

1.2 Reglementets omfattning

Reglementet omfattar dem som omnämns i 14 kap. 1 § Riksidrottsförbundets (RF) stadgar.

Beträffande genomförande av dopingkontroller omfattar reglementet de idrottsutövare som

anges i föreskrifterna för dopingkontroll.

Om djur befinns dopade gäller vad som föreskrivs i vederbörande internationellt förbunds

(ISF) regler.

1.3 Idrottsutövares ansvar

Idrottsutövare är ansvarig för

att känna till och följa RF:s regler mot doping enligt 13 kap. RF:s stadgar och detta

reglemente samt av Riksidrottsstyrelsen (RS) utfärdade föreskrifter, och

att informera medicinsk personal om sin skyldighet att inte använda förbjudna substanser

och metoder för att säkerställa att medicinsk behandling som utövaren ska undergå eller

har undergått inte bryter mot RF:s regler mot doping.

1.4 Ledares m.fl. ansvar

Tävlingsfunktionär och ledare eller annan som biträder idrottsutövare är ansvariga för

att känna till och följa RF:s regler mot doping enligt 13 kap. RF:s stadgar och detta

reglemente samt av RS utfärdade föreskrifter,

att medverka till att dopingkontroller kan genomföras, samt

att även i övrigt främja en dopingfri idrott.

1.5 SF:s ansvar

Specialidrottsförbund (SF) är ansvariga för

att i enlighet med 11 kap. 4 § RF:s stadgar, aktivt arbeta för en dopingfri verksamhet inom

förbundet och anslutna föreningar samt upprätta plan för antidopingarbetet, inklusive

utbildning,

att i enlighet med 12 kap. 4 § RF:s stadgar, i SF:s tävlingsregler föreskriva vilka

tävlingsbestraffningar idrottsutövare respektive lag ska ådömas vid brott mot RF:s regler

mot doping.

Idrottens antidopingreglemente (v1.3)

RF 2008-12-16

5 (17)

2 § Förseelser

Följande utgör bestraffningsbara förseelser:

2.1 Förekomst av förbjuden substans

Med undantag för substanser med särskilda gränsvärden enligt dopinglistan (se 4 §) ska varje

förekomst av en förbjuden substans eller dess nedbrytningsprodukter eller markörer i en

idrottsutövares dopingprov betraktas som förseelse.

En idrottsutövare är personligen ansvarig för att se till att förbjudna substanser inte kommer

in i utövarens kropp. Utövaren är även ansvarig för sådana substanser (eller dessas

nedbrytningsprodukter eller markörer) som påträffas i dopingprov. Det är därför inte

nödvändigt att uppsåt eller vårdslöshet kan styrkas för att fastställa en förseelse.

Förseelse föreligger inte om dispens beviljats eller beviljas i enlighet med ansökan som

ingivits när dopingprovet lämnades.

2.2 Bruk eller försök till bruk av en förbjuden substans eller metod

Idrottsutövare som brukar eller försöker bruka en förbjuden substans eller metod.

En idrottsutövare är personligen ansvarig för att se till att förbjudna substanser inte kommer

in i utövarens kropp. Utövaren är även ansvarig för sådana substanser (eller dessas

nedbrytningsprodukter eller markörer) som påträffas i dopingprov. Det är därför inte

nödvändigt att uppsåt eller vårdslöshet kan styrkas för att fastställa en förseelse.

Förseelse föreligger inte om dispens beviljats eller beviljas i enlighet med ansökan som

ingivits när den påstådda förseelsen begicks.

2.3 Vägran eller underlåtenhet att underkasta sig dopingkontroll

Idrottsutövare som efter kallelse underlåter att inställa sig till dopingkontroll, vägrar att lämna

dopingprov eller avviker från dopingkontroll.

Idrottsutövare som, oavsett kallelse, på annat sätt undandrar sig eller hindrar dopingkontroll.

2.4 Underlåtenhet att iaktta föreskrifter för vistelserapportering m.m.

Idrottsutövare, förening eller IdrottsAB som inte iakttar de av RS fastställda föreskrifterna för

vistelserapportering.

Idrottsutövare som inte befinner sig på enligt inlämnad vistelserapport angiven tid och plats

när dopingkontroll ska genomföras (s.k. bomkontroll).

Förseelse föreligger endast när idrottsutövare, förening eller IdrottsAB under en 18-

månadersperiod vid tre tillfällen underlåtit att lämna föreskriven vistelserapportering och/eller

rapporterats för bomkontroll.

2.5 Försvårande av dopingkontrollprocess

Varje förfarande inklusive försök som, utan att utgöra förbjuden metod, försvårar eller

omöjliggör dopingkontrollprocessen.

Idrottens antidopingreglemente (v1.3)

RF 2008-12-16

6 (17)

2.6 Innehav av förbjudna substanser och metoder

En idrottsutövare får vid tävling inte inneha substans eller metod som enligt dopinglistan är

förbjuden. Utövare får inte heller i annat sammanhang inneha substans eller metod som är

förbjuden utanför tävling.

Vad som sagts i föregående stycke gäller även ledare eller annan som biträder idrottsutövare i

dennes relation till en idrottsutövare.

Förseelse föreligger inte såvida personen i fråga kan visa att innehavet grundar sig på dispens

eller andra godtagbara skäl.

2.7 Olovlig befattning med förbjudna substanser och metoder

Att i anknytning till idrottslig verksamhet överlåta, framställa, förvärva i överlåtelsesyfte,

anskaffa, bearbeta, förpacka, transportera, förvara, utbjuda till försäljning, förvara eller

befordra vederlag för dopingpreparat, förmedla kontakter mellan säljare och köpare eller

företa annan sådan åtgärd, om förfarandet främjar brott mot RF:s regler mot doping.

Försök till sådant förfarande som anges i första stycket.

2.8 Medhjälp m.m.

Att förse idrottsutövare med förbjuden substans eller anvisa utövaren förbjuden metod.

Att vara idrottsutövare behjälplig med eller förmå idrottsutövare att begå en förseelse.

Att på annat sätt medverka till förseelse mot RF:s regler mot doping liksom att dölja bruk av

dopingpreparat.

Försök till sådana förfaranden som anges ovan.

3 § Bevisning

Det är parterna som svarar för bevisningen. Bestraffningsorganet får dock på egen hand

besluta att bevisning ska inhämtas.

3.1 Bevisbörda m.m.

Vid prövning av dopingärende ska bestraffningsorganet beakta samtliga omständigheter i

ärendet inklusive idrottsutövares eller annans erkännande.

Det åligger Dopingkommissionen (DopK) att styrka att en förseelse har begåtts.

Beviskravet är högre än en sannolikhetsbedömning, men lägre än bortom varje rimligt tvivel.

När idrottsutövare eller annan, som påstås ha gjort sig skyldig till förseelse, har bevisbördan

att motbevisa en presumtion eller styrka vissa angivna omständigheter, ska beviskravet,

undantaget 10.4 och 10.6, baseras på en avvägning av sannolikheten i respektive parts

påståenden. Beträffande 10.4 och 10.6, ska idrottsutövare eller annan berörd person styrka sitt

påstående.

Om den anmälde inte inställer sig – vare sig personligen eller per telefon – till förhandling

enligt kallelse som den anmälde erhållit i skälig tid, eller om den anmälde vid förhandlingen

vägrar att svara på frågor, får bestraffningsorganet beakta sådan underlåtelse till nackdel för

den anmälde.

Idrottens antidopingreglemente (v1.3)

RF 2008-12-16

7 (17)

3.2 Presumtion beträffande laboratorieanalyser m.m.

Av WADA (World Anti-Doping Agency) ackrediterade laboratorier anses ha utfört analyser

och hanterat dopingprover i enlighet med WADA:s internationella standard för laboratorier.

Idrottsutövare eller annan person får motbevisa denna presumtion genom att styrka att det har

förekommit en avvikelse som kan ha påverkat analysen. Om idrottsutövare eller annan

förmått styrka en sådan avvikelse, har DopK bevisbördan att styrka att avvikelsen inte har

förorsakat det positiva analysresultatet.

Avvikelser från RF:s föreskrifter för dopingkontroll eller andra tillämpliga regler eller

anvisningar, som inte har haft någon inverkan på ett positivt analysresultat eller annan

förseelse, ska inte medföra att analysresultatet är ogiltigt. Om idrottsutövare eller annan

person styrker att avvikelsen har haft sådan inverkan, har DopK bevisbördan för att styrka att

avvikelsen inte har förorsakat det positiva analysresultatet eller den faktiska grunden för

förseelsen.

3.3 Rättsliga avgöranden

Omständigheter som slagits fast i lagakraftvunnen dom eller beslut, meddelad av domstol,

annan myndighet eller skiljenämnd ska ligga till grund för bestraffningsorganets prövning om

inte idrottsutövare eller annan berörd person visar att avgörandet strider mot grundläggande

rättsprinciper.

4 § Förbjudna substanser och metoder samt dispens

Listan över förbjudna substanser och metoder (dopinglistan), som är en integrerad del av detta

reglemente, antas av WADA, och gäller alla idrotter. Listan finns tillgänglig på www.wadaama.

org. samt www.rf.se. Ändring av dopinglistan träder i kraft tre månader efter WADA:s

offentliggörande, om inte annat anges av WADA.

DopK ska i RF:s officiella kungörelseorgan (Svensk Idrott) publicera att ändringar har gjorts i

dopinglistan.

Dispens för bruk av förbjudna substanser och metoder beviljas i enlighet med av RS

fastställda föreskrifter om dispens.

5 § Dopingkontroll

Dopingkontroller ska planeras och genomföras i enlighet med av RS fastställda föreskrifter

för dopingkontroll.

6 § Analys av dopingprov

Analys av dopingprov syftar till att upptäcka förbjudna substanser och förbjudna metoder

enligt dopinglistan och andra substanser, bestämda av WADA. I syfte att upprätta en

idrottsutövares personprofil får för antidopingändamål analys också göras av urin, blod eller

andra kroppsvätskor/vävnader, inkluderande DNA- eller genprofilering.

Med idrottsutövarens samtycke får dopingprov användas även för andra ändamål. Vid

användning av sådant prov ska möjligheterna till identifiering vara avlägsnade.

Dopingprov får analyseras endast av laboratorier ackrediterade av WADA eller av

laboratorier som på annat sätt har godkänts av WADA. DopK bestämmer vilket laboratorium

Idrottens antidopingreglemente (v1.3)

RF 2008-12-16

8 (17)

som ska anlitas, eller vilken annan av WADA godkänd metod som ska tillämpas, för analys

av prov.

RF är ensam ägare till alla dopingprov som insamlats med stöd av RF:s regler mot doping.

Dopingprov får analyseras på nytt för ändamål som anges i första stycket.

7 § Resultathantering

Resultathantering ska ske i enlighet med av RS fastställda föreskrifter för handläggning av

dopingärenden.

8 § Handläggning av bestraffningsärende m.m.

8.1 Anmälan och preskription

Endast DopK kan anmäla förseelse mot RF:s regler mot doping.

Avser ett dopingärende annan person än som anges i 14 kap. 1 § RF:s stadgar ska ärendet allt

efter omständigheterna överlämnas till vederbörande nationellt eller internationellt organ.

Åtgärder för att beivra en förseelse får inte vidtas när åtta år förflutit från den dag då

förseelsen begicks.

8.2 Bestraffningsorgan

Bestraffningsärende enligt RF:s regler mot doping ska i första instans handläggas av

Dopingnämnden (DoN).

Om högre bestraffningsorgan stadgas i 11 §.

8.3 Handläggning

Bestraffningsorganet ska ge den anmälde tillfälle att yttra sig över anmälan. Det förhållande

att den anmälde inte inkommer med yttrande utgör inte hinder för att pröva ärendet.

Parterna ska tillställas samtliga handlingar i ärendet.

Part får anlita ombud. Ombud ska på begäran styrka sin behörighet genom fullmakt.

Bestraffningsorganet får besluta att fullständig utredning ska inhämtas.

SF, Distriktidrottsförbund (DF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), förening och enskild

person inom RF, DopK och IdrottsAB är skyldiga att på begäran av bestraffningsorganet avge

yttrande och upplysningar.

Bestraffningsorganet får besluta om muntligt förhör. Till sådant förhör ska parterna kallas.

Part svarar själv för sina egna kostnader i ärendet. Kostnader för bevisning eller annan

utredning som bestraffningsorganet beslutat om på eget initiativ svarar bestraffningsorganet

för.

Om part, vittne eller annan, som ska höras i dopingärende, inte behärskar svenska språket,

eller är hörsel- eller talskadad, får tolk anlitas att biträda bestraffningsorganet. RF utser och

bekostar lämplig person att biträda som tolk. Den som är jävig i förhållande till sak eller part

får inte anlitas som tolk.

Muntligt förhör ska hållas, när den anmälde begär det.

Vid handläggningen ska föras protokoll över vad som förekommit i ärendet.

Idrottens antidopingreglemente (v1.3)

RF 2008-12-16

9 (17)

Bestraffningsärende ska handläggas med största skyndsamhet.

8.4 Avstängning under utredning

Innan anmälan till bestraffning sker får DopK, utan att den misstänkte dessförinnan hörts,

besluta att avstänga person som på sannolika skäl kan misstänkas för förseelse enligt 2 §.

Sådan avstängning ska beslutas av DopK när analysresultat visar på förekomst av förbjuden

substans som inte utgör en specificerad substans.

Avstängning under utredning ska även beslutas av DopK på begäran av den misstänkte.

När av DopK avstängd utövare anmäls till DoN, ska DoN omgående pröva om

avstängningsbeslutet ska bestå.

Även om anmäld person inte är avstängd enligt beslut av DopK, får DoN, utan att den

anmälde dessförinnan hörts, besluta att denne tills vidare och till dess bestraffningsärendet har

blivit avgjort avstängas under utredningen, om det är sannolikt att förseelsen kommer att leda

till avstängning. Vad som anges om DoN gäller även för Rikidrottsnämnden (RIN).

Avstängning under utredning ska gälla deltagande i tävling och uppvisning samt utövande av

uppdrag. Avstängningen omfattar alla idrotter.

Avstängningsbeslut ska senast inom tre dagar från beslutets meddelande avsändas i vanligt

brev såväl till den avstängde som hans förening, IdrottsAB, SDF och SF samt DopK.

9 § Ogiltighet av tävlingsresultat

9.1 Automatisk ogiltighet av individuella tävlingsresultat

En förseelse som upptäckts vid kontroll i samband med tävling medför att individuella

resultat som uppnåtts i den aktuella tävlingen automatiskt blir ogiltiga med allt vad därav

följer såsom förlust av vunnen medalj, poäng och pris.

9.2 Ogiltigförklaring av individuella resultat vid evenemang

En förseelse under eller i samband med enskild tävling i ett evenemang får, efter beslut av

enligt evenemangets regler ansvarigt organ, medföra att idrottsutövarens tidigare individuella

resultat i evenemanget blir ogiltiga med allt vad som därav följer såsom förlust av alla

medaljer, poäng och priser.

Om idrottsutövare styrker att förseelsen vid tävlingen inte beror på fel eller försummelse från

utövarens sida, ska dock utövarens resultat i de tidigare tävlingarna gälla. Detta gäller inte om

resultaten i de andra tävlingarna kan ha påverkats av utövarens förseelse.

9.3 Ogiltigförklaring av individuella tävlingsresultat efter förseelse

Alla individuella tävlingsresultat som uppnåtts efter det att förseelse konstaterats ska, såvida

det inte är oskäligt, ogiltigförklaras med allt vad därav följer, innefattande förlust av medaljer,

poäng och priser.

9.4 Konsekvenser för lag

Om fler än två utövare i ett lag i en lagidrott befinns skyldiga till förseelser i anslutning till

tävling, ska laget dömas till disciplinär påföljd i enlighet med SF:s tävlingsregler.

Idrottens antidopingreglemente (v1.3)

RF 2008-12-16

10 (17)

I idrotter som inte är lagidrotter, men där belöningar ges lagvis, kan laget bli diskvalificerat

eller dömas till annan disciplinär påföljd enligt SF:s tävlingsregler när en eller flera idrottare i

laget har begått en förseelse.

9.5 SF:s tävlingsregler

Bestämmelser enligt 9.1–9.4 ska finnas i SF:s tävlingsregler.

10 § Påföljder

10.1 Tillrättavisning, böter och avstängning

Tillrättavisning, som är den lindrigaste påföljden, innebär ett skriftligt påtalande av det fel

som begåtts samt en anmaning till den felande att för framtiden rätta sig efter gällande

bestämmelser.

Böter – högst 500.000 kr – får åläggas förening och IdrottsAB för brott de begår mot av RS

fastställda föreskrifter om vistelserapportering. Ådömda böter ska betalas till det SF inom

vars verksamhetsområde förseelsen har begåtts och senast inom fyra veckor från dagen för

beslutets meddelande. Böter ska användas för främjande av antidopingverksamheten inom

detta SF.

Avstängning, som endast får dömas ut mot enskild individ, innebär att den dömde inte får

delta i någon form av organiserad idrottsverksamhet, såsom träning, tävling, uppvisning eller

att utöva uppdrag. Avstängning hindrar inte den dömde från att delta i antidopingverksamhet,

rehabilitering och utbildning. På begäran av DopK kan från avstängning avseende en

idrottsutövare på låg nivå undantas organiserad träning.

Den som är avstängd för längre tid än fyra år får efter fyra år delta i idrottsverksamhet i en

annan idrott än den i vilken förseelsen begåtts, men bara om verksamheten inte är på en nivå

som kan kvalificera den avstängde att direkt eller indirekt delta i ett nationellt mästerskap

eller en internationell tävling.

Villkorlig nedsättning av avstängningstid kan beslutas enligt 10.5.3. och 13.2.

10.2 Avstängning för användande av förbjudna substanser och metoder

Med undantag för vad som anges i 10.4, 10.5 och 10.6 ska tiden för avstängning för en första

förseelse enligt 2.1, 2.2 och 2.6 vara två år.

10.3 Påföljder för andra förseelser

Tiden för avstängning avseende andra förseelser än som anges ovan ska vara följande:

1. Med undantag för vad som anges i 10.5 och 10.6 ska tiden för avstängning för en

förseelse enligt 2.3 och 2.5 vara två år.

2. Med undantag för vad som anges i 10.5 ska tiden för avstängning för förseelse enligt

2.7 och 2.8 vara lägst fyra år upp till livstid.

En förseelse som riktar sig mot idrottsutövare under 18 år ska betraktas som särskilt

allvarlig, om den har begåtts av ledare eller annan som biträder idrottsutövaren. Om

förseelsen avser andra substanser än de som anges enligt 10.4 ska straffet vara

avstängning på livstid.

3. För förseelse enligt 2.4 ska tiden för avstängning vara lägst ett och högst två år,

beroende på graden av felaktigt beteende.

Idrottens antidopingreglemente (v1.3)

RF 2008-12-16

11 (17)

4. För förseelse av förening eller IdrottsAB enligt 2.4 ska tillrättavisning eller böter

dömas ut.

10.4 Undantag för specificerade substanser

När en idrottsutövare eller annan kan styrka hur en specificerad substans enligt dopinglistan

kommit in i kroppen eller i dennes besittning och att substansen inte var avsedd att höja

utövarens idrottsprestation, eller att dölja bruk av prestationshöjande substans, ska påföljden

bestämmas till tillrättavisning eller avstängning högst två år.

För att straffreduktion ska komma i fråga måste utövaren eller annan person, utöver sina egna

uppgifter, presentera stödjande bevisning som styrker att avsikten inte var att höja

prestationsförmågan eller dölja bruk av en prestationshöjande substans.

10.5 Upphävande eller nedsättning av avstängningstid

10.5.1 Avsaknad av fel eller försummelse

Om en idrottsutövare styrker att han eller hon inte har begått något fel eller någon

försummelse, ska utövaren inte dömas till avstängning.

När en förbjuden substans eller dess nedbrytningsprodukter eller markörer påträffas i

idrottsutövares prov enligt 2.1, måste utövaren, för att inte dömas till avstängning, dessutom

styrka hur den förbjudna substansen kommit in i kroppen.

Om denna bestämmelse tillämpats ska förseelsen inte beaktas vid utmätning av straff enligt

10.7.

10.5.2 Avsaknad av betydande fel eller försummelse

Om en idrottsutövare eller annan person visar att han eller hon inte har gjort sig skyldig till

betydande fel eller försummelse, kan tiden för avstängningen förkortas. Avstängningstiden får

efter nedsättning inte vara mindre än halva den tid som annars skulle ha kommit i fråga.

Om den annars tillämpliga tiden för avstängning är livstid, ska den nedsatta tiden bestämmas

till minst åtta år.

När en förbjuden substans eller dess markörer eller metaboliter påträffas i idrottsutövares

prov enligt 2.1, måste idrottsutövaren, för att nedsättning ska ske, dessutom styrka hur den

förbjudna substansen kommit in i kroppen.

10.5.3 Beaktande av ungdom och bristande erfarenhet

Vid bedömning av om det föreligger avsaknad av fel eller försummelse eller avsaknad av

betydande fel eller försummelse i samband med en konstaterad förseelse ska den skyldiges

ungdom eller brist på erfarenhet beaktas. Samma gäller vid bedömning av förseelsens

straffvärde enligt 10.4 och 10.3 punkt 3.

10.5.4 Medverkan i utredning av dopingförseelse

När en idrottsutövare eller annan till DopK, bestraffningsorgan eller myndighet lämnat

information av betydelse för upptäckt eller fastställande av förseelse mot idrottens regler mot

doping eller brott mot allmän lag avseende annan person, får tiden för avstängning villkorligt

sättas ned om informationen lämnas före slutligt beslut i bestraffningsärende.

Avstängningstiden får sättas ned med som mest tre fjärdedelar av den tid som annars skulle ha

kommit i fråga.

Om den annars tillämpliga tiden för avstängning är livstid, ska den nedsatta tiden bestämmas

till minst åtta år.

Idrottens antidopingreglemente (v1.3)

RF 2008-12-16

12 (17)

Om medverkan som anges ovan sker efter att beslut om bestraffning vunnit laga kraft kan

nedsättning av avstängningstiden ske enligt 13.2.

Villkorlig nedsättning av avstängningstiden kan förverkas enligt 13.3.

10.5.5 Erkännande

När en idrottsutövare eller annan självmant erkänt att han eller hon gjort sig skyldig till en

förseelse mot RF:s regler mot doping och erkännandet utgjort det enda tillförlitliga beviset för

förseelsen vid tidpunkten för erkännandet, kan tiden för avstängning sättas ned. Nedsättning

får ske endast om erkännandet skett innan den berörde erhållit kallelse till dopingkontroll

eller, när det gäller andra förseelser än enligt 2.1, en första underrättelse om misstanke om

förseelse. Avstängningstiden får efter nedsättning inte vara mindre än halva den tid som

annars skulle ha kommit i fråga.

10.5.6 Tillämpning av bestämmelserna om nedsättning m.m.

Innan någon av bestämmelserna om nedsättning eller villkorad avstängning i 10.5.2, 10.5.4

eller 10.5.5 tillämpas ska den tid som annars skulle ha kommit i fråga för avstängning

bestämmas enligt 10.2, 10.3, 10.4 och 10.6. Om idrottsutövaren eller annan har rätt till

nedsättning av avstängningstiden enligt två eller flera av bestämmelserna i 10.5.2, 10.5.4 eller

10.5.5, får avstängningstiden efter nedsättning inte vara mindre än en fjärdedel av den tid som

annars skulle ha kommit i fråga.

10.6 Försvårande omständigheter

Om DopK, i andra fall än enligt 2.7 och 2.8, styrker att det föreligger försvårande

omständigheter, ska avstängningstiden förlängas upp till fyra år såvida inte idrottsutövaren

eller annan styrker att han eller hon inte begått förseelsen medvetet. Om idrottsutövare eller

annan erkänt den anmälda förseelsen snarast efter underrättelse om denna, kan idrottsutövaren

eller annan undvika sådan förlängning.

10.7 Upprepade förseelser m.m.

10.7.1 Första och andra förseelsen

Påföljden för en första förseelse ska bestämmas enligt 10.2 och 10.3 med de eventuella

justeringar som följer av 10.4, 10.5 och 10.6. För den andra förseelsen ska avstängningstiden

bestämmas enligt nedanstående tabell (där siffrorna anger lägsta och högsta avstängningstid).

Andra förseelse

Första förseelse

USS UVR ABF SP FA OBM

USS 1-4 2-4 2-4 4-6 8-10 10-livstid

UVR 1-4 4-8 4-8 6-8 10-livstid livstid

ABF 1-4 4-8 4-8 6-8 10-livstid livstid

SP 2-4 6-8 6-8 8-livstid livstid livstid

FA 4-5 10-livstid 10-livstid livstid livstid livstid

OBM 8-livstid livstid livstid livstid livstid livstid

Idrottens antidopingreglemente (v1.3)

RF 2008-12-16

13 (17)

För tabellen gäller följande definitioner:

USS (Undantag för specificerade substanser enligt 10.4): Påföljden har mildrats eller ska

mildras enligt 10.4 eftersom det rört sig om en specificerad substans och övriga

förutsättningar för påföljdsmildring enligt 10.4 förelegat. Om en förseelse avseende en

substans, som enligt detta reglemente är en specificerad substans, har bestraffats med

avstängning understigande två år enligt äldre bestämmelser, ska påföljden anses vara ett USS.

UVR (Underlåtenhet att iaktta föreskrifter för vistelserapportering m.m.): Påföljden har

bestämts eller ska bestämmas enligt 10.3.3 (underlåtenhet att iaktta föreskrifter för

vistelserapportering och bomkontroller).

ABF (Nedsättning av påföljd på grund av avsaknad av betydande fel eller försummelse):

Påföljden har satts ned eller ska sättas ned enligt 10.5.2 eftersom idrottsutövaren visat att han

eller hon inte har gjort sig skyldig till betydande fel eller försummelse.

SP (standardpåföljd enligt 10.2 och 10.3.1): Påföljden har bestämts till eller ska bestämmas

till standardpåföljden två års avstängning enligt 10.2 eller 10.3.1.

FA (förlängd avstängning): Påföljden har bestämts eller ska bestämmas enligt 10.6 eftersom

DopK styrkt sådana försvårande omständigheter som framgår av 10.6.

OBM (Olovlig befattning och försök till olovlig befattning samt medhjälp och försök till

medhjälp): Påföljden har bestämts eller ska bestämmas enligt 10.3.2.

10.7.2 Tillämpning av 10.5.3 och 10.5.4 vid en andra förseelse

Om idrottsutövaren eller annan som begått en andra förseelse har rätt till nedsättning eller

villkorlig nedsättning av avstängningstiden enligt 10.5.3 eller 10.5.4, ska först den

avstängningstid som annars hade kommit i fråga bestämmas med tillämpning av tabellen i

10.7.1. Därefter ska nedsättning eller villkorlig nedsättning av denna avstängningstid

bestämmas. Avstängningstiden får efter nedsättning inte vara mindre än en fjärdedel av den

tid som annars skulle ha kommit i fråga.

10.7.3 Tredje förseelsen

Vid en tredje förseelse ska påföljden bestämmas till livstids avstängning. Påföljden för den

tredje förseelsen ska dock bestämmas till avstängning lägst åtta år upp till livstid om det,

såvitt avser den tredje förseelsen, finns förutsättningar för påföljdsmildring enligt 10.4 eller

om det rört sig om en förseelse enligt 2.4.

10.7.4 Särskilda bestämmelser för upprepade förseelser

En förseelse ska endast anses vara en andra förseelse enligt 10.7 om DopK kan styrka att

idrottsutövaren eller annan begått förseelsen efter att han eller hon erhållit, eller DopK

vidtagit rimliga åtgärder för att han eller hon skulle erhålla, underrättelse om den första

förseelsen. Om DopK inte kan styrka detta ska förseelserna gemensamt anses vara en första

förseelse och påföljd bestämmas i enlighet med den eller de bestämmelser som gäller för den

förseelse som föranleder den strängaste påföljden. Att flera förseelser förekommit kan dock

beaktas som försvårande enligt 10.6.

Om det, efter att en första förseelse har bestraffats, kommer fram att idrottsutövaren eller

annan begått en förseelse innan han eller hon underrättats om den först bestraffade förseelsen,

ska en ny påföljd dömas ut med beaktande av vad påföljden hade bestämts till om

förseelserna hade prövats samtidigt. Alla tävlingsresultat som uppnåtts efter att den första

förseelsen begicks ska ogiltigförklaras enligt 9.3. För att försvårande omständigheter inte ska

beaktas enligt 10.6 beträffande den förseelse som begicks först, men upptäcktes senare, måste

Idrottens antidopingreglemente (v1.3)

RF 2008-12-16

14 (17)

idrottsutövaren eller annan frivilligt ha erkänt den tidigare förseelsen efter att underrättelse

skett beträffande den förseelse som han eller hon först underrättats om. Detsamma ska gälla

när det, efter att en andra förseelse bestraffats, kommer fram att idrottsutövaren eller annan

begått ytterligare en förseelse dessförinnan.

10.7.5 Upprepade förseelser under en åttaårsperiod

Bestämmelserna om upprepade förseelser enligt 10.7 ska tillämpas endast om förseelserna

begåtts inom en åttaårsperiod.

10.8 Avstängningstid

Beslut om avstängning ska innehålla uppgifter om första och sista dag. Tiden ska börja inom

en vecka från dagen för beslutet. Har den bestraffade varit avstängd under utredningstiden,

ska tiden dock räknas från och med dagen för den avstängningen.

Vid bestämmande av avstängningstiden får bestraffningsorganet, när särskilda omständigheter

föreligger över vilka den bestraffade inte har kunnat råda, beräkna tiden för avstängningen

från ett tidigare datum, dock tidigast från dagen för provtagningen eller när förseelsen

begicks.

Om den bestraffade snarast – och, avseende idrottsutövare, i vart fall innan han eller hon

tävlat igen – erkänt förseelsen efter att ha underrättats om denna av DopK, får

avstängningstiden beräknas från dagen för provtagningen eller när förseelsen begicks. Den

bestraffade ska dock alltid avtjäna minst halva avstängningstiden från dagen för

bestraffningsorganets slutliga beslut om avstängning eller från den dag då avstängning under

utredning beslutats.

10.9 Överträdelse av avstängning

Om den som är avstängd inte iakttar vad som gäller för avstängningen enligt 10.1 ska

eventuella tävlingsresultat uppnådda under avstängningen ogiltigförklaras och

avstängningstiden ska förlängas med en tid motsvarande den ursprungliga avstängningstiden.

Denna avstängningstid ska räknas från dagen för förseelsen eller vid flera förseelser från den

senaste förseelsen. Den nya avstängningstiden kan dock reduceras enligt 10.5.2 om den

avstängde visar att han eller hon inte har gjort sig skyldig till betydande fel eller försummelse

vid överträdelsen av avstängningen.

Överträdelse enligt denna punkt ska handläggas enligt 8.1 och 8.2.

10.10 Indraget ekonomiskt stöd

Utöver påföljd för dopingförseelse enligt denna parargraf, med undantag för vad som anges i

10.4, ska del av eller hela det idrottsrelaterade finansiella stödet eller andra idrottsrelaterade

förmåner till utövaren innehållas av ansvariga idrottsorgan.

10.11 Rättsverkan av beslut om påföljd

Påföljd som beslutas enligt detta reglemente samt beslut fattat av bestraffningsorgan i annan

organisation som anslutit sig till eller tillämpat WADC har global ömsesidig verkan.

Idrottens antidopingreglemente (v1.3)

RF 2008-12-16

15 (17)

10.12 Återupptagande av idrottsutövning

För att få återuppta idrottsutövning efter avstängningstidens utgång krävs att utövaren under

tiden för avstängningen är tillgänglig för dopingkontroll och på begäran lämnar aktuella

uppgifter om sin vistelse (vistelserapport).

Om en avstängd idrottsutövare till DopK meddelar att han eller hon efter avstängningstidens

slut inte avser att fortsätta sin idrottsliga verksamhet, och av denna anledning inte står till

förfogande för dopingkontroll, ska utövaren inte kunna återuppta idrottandet förrän han eller

hon har underrättat DopK om detta samt lämnat vistelserapport under en tid som motsvarar

den återstående avstängningstiden räknat från den dag utövaren meddelade sitt

ställningstagande till DopK.

En förutsättning för återupptagande av idrottsutövande efter avstängningstidens utgång är att

utövaren har återbetalat de prispengar som förverkats enligt detta reglemente.

11 § Hur beslut överklagas

11.1 Överklagningsorgan

11.1.1 Överklagande av DopK:s beslut om avstängning

DopK:s beslut om avstängning enligt 8.4 får av den misstänkte överklagas till DoN.

11.1.2 Överklagande av beslut i dispensärende

DopK:s beslut i dispensärende får överklagas av idrottsutövaren till DoN. DoN:s beslut kan

överklagas av idrottsutövare, som ingår i av ISF upprättad testing pool, och av WADA till

CAS. Om beslut inte meddelas inom rimlig tid kan detta anses som ett beslut om avslag som

kan överklagas.

11.1.3 Överklagande av DoN:s beslut

DoN:s beslut får av part överklagas hos RIN Dessutom får nedanstående organ utan att vara

part överklaga slutligt beslut i bestraffningsärende:

DopK;

vederbörande ISF;

annan antidopingorganisation under vars regler den bestraffade kunde ha blivit dömd;

Internationella Olympiska Kommittén och Internationella Paralympiska Kommittén om

det kan ha konsekvenser för olympiska-/paralympiska spel;

WADA.

11.1.4 Överklagande av RIN:s beslut

RIN:s beslut får inte överklagas annat än i ärende avseende dopingförseelse som begåtts av

idrottsutövare som ingår i av ISF upprättad testing pool. I sådant fall kan ärendet föras vidare

till CAS för slutlig prövning av de under 11.1.3 uppräknade.

11.1.5 WADA:s exklusiva överklagningsrätt

Härutöver har WADA rätt att överklaga enligt Artikel 13 i WADC.

11.2 Överklagningstid m.m.

Klagande ska senast inom tre veckor från den dag då beslutet meddelats inkomma med

klagoskrift till behörigt överklagningsorgan. Överklagande av beslut att stänga av någon

under utredning enligt 8.4 är dock inte begränsat till viss tid.

Idrottens antidopingreglemente (v1.3)

RF 2008-12-16

16 (17)

Har klagoskriften kommit in till obehörigt organ men inom rätt tid, ska överklagandet anses

ha skett inom föreskriven tid trots att klagoskriften kommit behörigt överklagningsorgan till

handa först efter utgången av den i första stycket angivna tiden.

Om klaganden styrker att han eller hon inte kunnat iaktta klagotiden ska överklagandet upptas

till prövning trots att den kommit in till överklagningsorganet först efter klagotidens utgång.

Överklagat beslut får inte ändras utan att tillfälle beretts motpart att yttra sig över klagomålet.

I övrigt gäller i tillämpliga delar vad som föreskrivs i 8 §.

För överklagande av beslut till Court of Arbitration for Sport (CAS) gäller vad som föreskrivs

i CAS regelverk.

12 § Expediering och kungörelse av beslut m.m.

Beslut i bestraffningsärende ska, även om beslutet meddelats på annat sätt, senast inom tre

dagar avsändas i vanligt brev med posten till parterna och den anmäldes förening, IdrottsAB,

berört SDF och SF, samt, beträffande idrottsutövare som ingår i ISF:s testing pool, berörda

antidopingorganisationer och WADA.

Beslut ska genom bestraffningsorganets försorg genast kungöras i RF:s officiella

kungörelseorgan och på www.rf.se. Detsamma gäller om högre bestraffningsorgan ändrat

sådant beslut. Beslut varigenom anmälan lämnats utan bifall får kungöras endast efter

medgivande från den anmälde.

Bestraffningsorgan ska registrera alla bestraffningar som utdömts. Även ändring eller

efterskänkande av påföljd ska registreras.

13 § Efterskänkande av avstängning och förverkande av villkorlig nedsättning

av avstängningstid

13.1 Efterskänkande av avstängning

Har någon bestraffats med avstängning av svenskt bestraffningsorgan enligt förevarande

reglemente, får RS, sedan minst halva strafftiden har förflutit, dock minst två år, eller

avseende avstängning på livstid då minst åtta år förflutit, på begäran av den bestraffade eller

dennes förening helt eller delvis efterskänka påföljden om särskilda skäl föreligger.

RIN ska höras innan RS fattar beslut i ärendet.

13.2 Villkorlig nedsättning efter lagakraftvunnet beslut

Efter att ett beslut om avstängning vunnit laga kraft får DoN på anmälan av part villkorligt

sätta ned avstängningstiden enligt 10.5.3. Sådan nedsättning får ske endast om detta godkänts

av WADA och vederbörande ISF.

13.3 Förverkande av villkorlig nedsättning av avstängningstid

Om idrottsutövare eller annan person, som dömts till villkorlig avstängning enligt 10.5.3,

återtar sina uppgifter eller om det visar sig att lämnade uppgifter inte bidragit till att fastställa

förseelse mot RF:s regler mot doping eller brott mot allmän lag får DoN efter anmälan från

DopK förverka den villkorligt meddelade nedsättningen av avstängningstiden.

Idrottens antidopingreglemente (v1.3)

RF 2008-12-16

17 (17)

13.4 Expediering m.m.

Beslut härom expedieras och kungörs på sätt som anges i § 12.

14 § Dataintegritet och sekretess

14.1 Dataintegritet

Behandling av personuppgifter som insamlas, lagras och behandlas för ändamål som framgår

av detta reglemente ska ske i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204) och av RS

fastställda föreskrifter om behandling av personuppgifter.

14.2 Sekretess

Sekretess gäller inom RF:s antidopingverksamhet för uppgift som avser planering av

kontroller och genomförda kontroller samt dopingärenden om det inte står klart att uppgiften

kan röjas utan att verksamheten eller den person uppgiften gäller, lider men. För andra

uppgifter inom antidopingverksamheten gäller sekretess om det kan antas att verksamheten

eller den uppgiften rör lider men om uppgiften röjs. Vad som nu sagts utgör inte hinder för

DopK att lämna information till berört SF och ISF samt WADA och den anmäldes nationella

antidopingorganisation. För sådan information gäller motsvarande sekretess.

15 § Övrigt

I övrigt gäller vad som föreskrivs i 14 kap. 11 § (jäv), 14 § (beslutförhet), 15 §

(överläggning), 16 § (avfattning av beslut), 18 § (verkställighet), 20 § (överprövning) och 22

§ (rättelse av beslut) RF:s stadgar.

16 § Ikraftträdande

Detta reglemente har fastställts av RS den 11 december 2008 samt träder ikraft den 1 januari

2009.

En anmäld förseelse ska bedömas och påföljd bestämmas enligt de bestämmelser som gällde

när förseelsen begicks. Gäller andra bestämmelser när beslut ska meddelas ska dock dessa

bestämmelser tillämpas om de föranleder frihet från ansvar eller en mildare påföljd.

Om slutligt beslut om avstängning meddelats före den 1 januari 2009 får DoN, på begäran av

den avstängde och med beaktande av bestämmelserna i detta reglemente, sätta ned

avstängningstiden. Om avstängningstiden löpt ut får sådan nedsättning dock inte ske.